YGL083W / SCY1

Aliases: YGL083W, SCY1
Putative kinase, suppressor of GTPase mutant, similar to bovine rhodopsin kinase